Hjartefrågor-Äldre

Hjärtefrågor

Trygghet för våra äldre


Att bli äldre i Falun ska kännas tryggt. Våra äldreboenden ska kunna garantera plats för alla som behöver. En utvecklad möjlighet till social samvaro och vällagad mat är självklara förutsättningar för en värdig ålderdom. Det kan bli möjligt genom inrättandet av ett seniorcentrum.


Falupartiet vill att du som är senior ska ges de bästa förutsättningarna att ta hand om din hälsa och ha ett aktivt liv. Vi vill inrätta något som vi kallar för ”seniorcentrum” som ska servera god och näringsrik mat till rimlig kostnad och där regelbundna hälsosamtal är en självklarhet. Dessa ska finnas på ett flertal platser i kommunen.


Vi vill ge våra seniorer en förbättrad möjlighet att vara både fysiskt och mentalt aktiva – som senior ska du få den guldkant du behöver. Vi vill även värna om omsorgspersonalen och sluta med kortsiktiga lösningar. Detta genom regelbundna hälsokontroller och fler händer inom hemtjänst och omsorg. Genom ett långsiktigt arbete för att höja vårdyrkets status så kommer efterföljande generationer att vilja söka utbildning inom vård och omsorg.

Trygghet för de äldre

En skola för alla


Vi vill se en trygg skolgång där lärande på lika villkor ska vara en förutsättning för alla barn och ungdomar i Falun. Till detta behövs behöriga lärare, minskade barngrupper och fler vuxna som tillsammans skapar förutsättningar för en tilltalande skola där studiemålen kan uppnås.


Faluns skolungdom ska ha möjlighet att nå grundskolans mål och få förutsättningar att genomföra en gymnasieutbildning. Detta uppnår vi genom att Falu kommun ger alla barn förutsättningar att få den hjälp till studiehandledning de har rätt till, satsar på bättre underhåll av lokaler samt erbjuder näringsriktig och gärna närproducerad skolmat.


För att alla grundskoleelever ska nå målen måste vi även förbättra möjligheterna för elever med neuropsykiatriska funktionshinder att nå målen utifrån sina speciella förutsättningar.


Vi vill också att skolan samverkar med flera aktörer för att lyfta fram den enskilda individen. Elever ska kunna erbjudas en modern, digital teknik där lärandet bedrivs i energieffektiviserade lokaler med hänsyn till klimatpåverkan. En optimal välfärd där kommande generationer kan tillfredsställa sina behov är en självklarhet för Falupartiet.

Skola för alla

Ett mänskligare samhälle


Falupartiet tar ett nytt avstamp för ett mänskligare samhälle, där alla har rätt att känna trygghet och hitta en meningsfull sysselsättning.


Vi siktar mot ett tryggare Falun med ett gynnsamt företagsklimat där skatteintäkterna ska säkra vår välfärd. Det ger oss en attraktiv kommun där infrastrukturen är god och där varje medborgare garanteras en utbildning av hög kvalitet.


Falupartiet vill se ett samhälle där dörren står öppen för alla, där integrationen är väl utvecklad och där mångfalden berikar vår kommun. Med en mottagningsenhet för utrikesfödda kommer vi kunna erbjuda människor större möjligheter att komma ut i yrkeslivet och integreras i vårt samhälle.


Säkra och trygga barngrupper inom förskolan, möjligheter till meningsfull fritid och trygga och välutvecklade äldreboenden ger oss en stark kommun som är attraktiv att leva och verka i.

Mänskligare samhälle

Ett bättre företagsklimat


Vi behöver ett starkt och attraktivt företagsklimat i Falun för att bli en bra kommun att verka och bo i. Företagsamheten är basen för vår välfärd. Därför är vi skyldiga att erbjuda näringslivet den bästa tänkbara grogrunden.


Ett gott företagsklimat skapar arbetstillfällen och bättre möjligheter till personlig utveckling. Det inspirerar också till utbildning – både praktisk och teoretisk. Falupartiet vill hålla kommunens avgifter på en rimlig nivå. Myndighetsutövningen ska ske på ett smidigt sätt. Vi vill också att människor ska utbildas utifrån samhällets behov för att säkra företagarens och den offentliga sektorns kompetensförsörjning.


Med en varierad företagssammansättning i kommunen blir vi attraktiva att investera i. Det ska vara lätt att rekrytera ny personal med hjälp av nära och förtroendeskapande kontakter, såsom arbetsförmedlare, gymnasieskola, högskola och även utbyten företag emellan.


Falupartiet anser att kommunen har ett stort ansvar för att underlätta företagens möjligheter till förändring. Vi vill se ett nytänkande som engagerar alla, i synnerhet de personer som står vid sidan av arbetsmarknaden.

Företagsklimat