Motioner - Budget

Protokoll

Budget

> Kompetensförsörjningsplan för offentlig sektor


Motion till Kommunfullmäktige, Falu Kommun


Motion - Ta fram en kompetensförsörjningsplan för offentlig sektor.


Att utjämna löneskillnader i samhället mellan kvinnor och män uppfattas ofta som ett feministiskt inlägg kring jämställdhet. Men problemet är mycket större än så. För det handlar om att säkerställa framtidens välfärd då vi vet att allt färre ska försörja allt fler. Utmaningen ligger i att få befintliga skattemedel att räcka till. Dessutom att få tillräckligt med människor att vilja utbilda sig och arbeta inom offentlig sektor. Om några år behövs 60% av Sveriges totala arbetskraft inom vård- och omsorg. Motsvarande är 50% inom industrin. Bara för dessa två verksamheter saknas alltså arbetskraft motsvarande 10%. Dessutom ska någon utföra alla andra arbetsuppgifter som välfärds samhället kräver.


Jag arbetar sedan många år tillbaka som sjuksköterska och ser redan nu en stor andel sjuksköterskor som sedan en tid tillbaka flyttar runt mellan olika kliniker och arbetsgivare. Den arbetsgivare som erbjuder bästa arbets- och lönevillkor får del av kompetensen. Det finns utlysta sjukskötersketjänster som inte har en enda sökande. Även hos undersköterskorna börjar man se samma rörelsemönster. Vid personalbrist riskerar de som väljer att vara kvar att bli utbeordrade utan att få någon extra ekonomisk ersättning. Kanske inte så konstigt att vårdpersonal slutat svara i telefon på sin fritid.


Sverige kan klara utmaningen genom att rekrytera människor från andra länder. Problemet är bara att åtminstone Europa står inför samma utmaning. En annan lösning är att få fler människor att vilja utbilda sig tiöö yrken inom offentlig sektor. Problemet är bara att det är för få unga människor som väljer att utbilda sig till ett lågstatusyrke. Speciellt som samhällets övriga yrken kan erbjuda både bättre lön- och arbetsvillkor. Det finns knappast någon som ser fram emot att jobba på julafton! Att arbeta inom vård, omsorg och skola är inget kall, det är ett yrke!


Den parlamentariska ledningsgruppen (PLG) har för avsikt att lägga fram ett förslag om tillfällig fullmäktigeberedning. Den tillfälliga fullmäktigeberedningen kan endast initieras av Kommunfullmäktiges ledamöter eller av tjänstgörande ersättare. Beredningen ska hantera en fråga som har större vikt och betydelse för Falu Kommuns utveckling. Kommunfullmäktige blir den instans som prövar och beslutar om inrättandet av den tillfälliga fullmäktigeberedningen. Vid positivt beslut utses en politiker från varje parti. Den tillfälliga fullmäktigeberedningen får max 2 år på sig att genomföra uppdraget.


Förslag till beslut:


Att Kommunfullmäktige tillsätter en Tillfällig Fullmäktigeberedning som får i uppdrag att ta fram en Kompetensförsörjningsplan som ska syfta till att förbättra arbets- och lönevillkor för anställda inom Falu Kommun och på det sättet säkerställa kommunens välfärd även i framtiden.


Falun 2014-01-05


Maria Gehlin (falupartiet)
> Anslå medel till kommunalt anställd personal på Bjursås fritidsgård


Motion till Kommunfullmäktige, Falu Kommun


Motion - Anslå medel till fritidsgården i Bjursås så att verksamheten kan bedrivas med kommunalt anställd personal.


Fritiden är betydelsefull för alla människor. Hur man väljer att använda sin fritid beror på den enskilda individens intressen och ekonomiska förutsättningar. Av svenska barn och ungdomar så är det 13% som väljer att tillbringa delar av den på en fritidsgård. Flertalet är inte engagerade i någon förening. Att bedriva fritidsgårdar är en väldigt billig samhällsinsats. I Falu Kommun finns idag 9 kommunala fritidsgårdar (Slätta, Svärdsjö, Sundborn, Gruvriset, Vika, Hosjö, Grycksbo, Enviken och Bjursås) och en central fritidsgård (Grönan) som bedrivs av svenska kyrkan. Ytterligare en fritidsgård är på väg att etableras i centrum genom Kulturskolan. Faluns kommunfullmäktige har årligen anslagit ett utökat driftsbidrag till Kulturskolan med 10 miljoner kronor årligen. Faluns majoritet (s och mp) har långt gående planer på att i dagsläget stötta en utbyggnad av kulturhuset Magasinet och därmed ge ett utökat anslag på 1,2 miljoner kronor årligen.


Den geografiska spridningen av Faluns fritidsgårdar beaktar behovet i hela kommunen. Speciellt om man utgår från närheten till skolor som har ett högstadium (Bjursås, Svärdsjö, Hälsinggården, Britsarvet/Söderbaumska och Västra/Mosaik) Arenan vänder sig till lite äldre ungdomar 16-25 år. Vika och Bjursås är beroende av engagerade föräldrar för att kunna ha sin verksamhet öppen. Nu har föräldrarna i Bjursås deklarerat att deras ideella engagemang inte längre är tillräckligt för att klara Bjursås fritidsgård öppettider. Svaret från Kultur och ungdomsnämndens ordförande Staffan Nilsson (s) är att det inte finns några pengar. I samma andetag säger han att möjligen skulle gå att finansiera om man samtidigt lägger ner Grycksbo fritidsgård men hänskjuter svaret till efter valet.

De kommunala fritidsgårdarna har ett verksmhetsanslag på totalt 30.000 kronor per år och fritidsgård. Detta anslag ska räcka till barnen/ungdomarnas aktiviteter som tex fika, taccokväll, julpyssel, spel bowling, hyra av idrottshall för spontanidrott, resor, mm


Förslag till beslut:


  • Att Kommunfullmäktige anslår medel till Bjursås fritidsgård så att den kan hållas öppen med kommunalt anställd personal.


  • Att detta inte ska ske på bekostnad av Grycksbo fritidsgård.


  • Att verksamhetsanslaget till kommunens fritidgårdar utökas med ytterligare 20.000 kronor per år och kommunal fritidsgård (Totalt 50 000 kronor per år och fritidsgård)


Falun 2013-10-28


Maria Gehlin (fap), ledamot i Kommunfullmmäktige
> Hantering av kommunala verksamheters årliga över- och underskott


Motion till Kommunfullmäktige, Falu Kommun


Motion - Hantering av kommunala verksamheters årliga över- och underskott.


Omkring år 2000 så startade Faluns politiker en diskussion kring en ny ekonomisk styrmodell för Falu kommun. Bl.a. diskuterades hur kommunen skulle hantera verksamheters över- respektive underskott. Ett generellt problem var att kommunens verksamheter ofta inte hade några incitament att hålla tilldelad budget. Än mindre anledning fanns att som anställd engagera sig för att den egna arbetsplatsen skulle få ett ekonomiskt överskott. Anledningen till den inställningen beror troligtvis på att i Falu Kommun så premieras inte de verksamheter som har en budget i balans. En verksamhet som har ett överskott får aldrig tillgodoräkna sig det överskottet. Det överskottet går istället oavkortat till de kommunala verksamheterna vilka har genererat ett underskott. De verksamheter som har ett underskott behöver aldrig anstränga sig att åtgärda situationen. För varje år så nollställs alla kommunal budgetar oavsett vilket resultat verksamheten åstadkommit.


Några exempel:


Kommunstyrelseförvaltningen har sedan budget 2011 vetat om att man haft ett rationaliseringskrav på 3,900 000 kronor (beslutat år 2010). I delårsrapporten för Falu Kommun 2012-08-31 så konstateras att detta sparbeting fortfarande finns kvar. I ”Verksamhetsplan 2013 och ekonomisk flerårsplan för 2014 och 2015 för Kommunstyrelsen” så nämns denna summa som ett fortsatt underskott. Under 6 års tid så planerar Kommunstyrelseförvaltningen alltså med detta underskott utan att politiska repressalier utdelas.


På samma sätt så visste skolnämnden om att majoritetens budget (S, V och MP) inför år 2012 (beslutad juni 2011) innebar en besparing/effektivisering på motsvarande 20 000 000 kronor till följd av minskade elevkullar. Skolförvaltningen presenterade efter påtryckningar från oppositionen ett besparingsförslag under februari 2012. Skolnämndens majoritet valde då att stoppa det förslaget i papperskorgen utan att ta fram några nya förslag. Idag är gymnasiets underskott uppe i mer än 28 000 000 kronor.


I och med att Falu Kommun inte har en massa pengar som bara ligger och skramlar så innebär detta att grundskolan överskott (2012) på 1 000 000 mkr. försvann pga gymnasiets underskott. Tänk om grundskolan istället hade kunnat göra en tillfällig satsning på studiehandledning på modersmålet. Grundskolan har under 2012 tom minskat sin personaltäthet. Förutom att grundskolan fått avstå sitt överskott så har de medel som kommunen tillfälligt fått genom pensionspengar och en extra skatteintäkt gått till till skolnämnden då politikerna som styr gymnasiet inte ens ansträngt sig för att klara av ett 0 resultat. Hade inte Falu kommun kunnat ha roligare för de pengarna?


Idag har framförallt omvårdnadsnämnden långt gångna planer på att införa Intraprenad inom kommunal verksamhet för att öka attraktionen med att jobba inom offentlig sektor och för att decentralisera besluten till verksamheten. Ingen kommunal verksamhet kommer av naturliga skäl att lägga två strån i kors för att effektivisera sin arbetsplats om det inte gagnar den egna verksamheten.


Förslag till beslut:


  • att Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett generellt förslag på procenttalet för överskott respektive underskott som kommunens verksamheter får ta med sig in i följande verksamhetsår.


  • att Kommunfullmäktige fastställer ett procenttal för hur mycket kommunens verksamheter ska ta med sig in kommande år så att man alltid vet vilka förutsättningar som gäller.


Falun 2012-11-30


Maria Gehlin (fap)